Welkom bij
Solocation.nl - Specialist Expert Allround Ziggo Monteur

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.solocation.nl.

Het plaatsen van een bestelling via de estore van Solocation houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.


Definities

1.  Solocation: gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 89244451

2.  Klant: degene met wie Solocation een overeenkomst is aan gegaan.

3.  Partijen: Solocation en klant samen.

4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Solocation.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en exclusief 21% BTW. Bij het afronden van uw bestelling wordt 21% BTW over het totale bedrag verrekend.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.solocation.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal via email geleverd na een succesvolle betaling.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Solocation. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Solocation beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Solocation.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Solocation. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Solocation garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Solocation is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Solocation.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Solocation berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om "afgeleide werken" te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Solocation geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Buitengebruikstellen van de dienstverlening

6.1 Solocation heeft het recht om levering van de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien u uw verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer Solocation het vermoeden heeft dat u zenders of programma's doorlevert aan derden of distribueert via media zoals Internet.

7 Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Solocationvast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:

Solocation info@solocation.nl | Tel. 0647110957